Politika zasebnosti


PRAVNO OBVESTILO V ZVEZI Z VARSTVOM OSEBNIH PODATKOV


Družba Harvest Metallis d.o.o. v skladu z določili Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. 4. 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (GDPR) objavlja to pravno obvestilo, v katerem so podane vse informacije o obdelavi osebnih podatkov za posameznike.

1. Upravljavec osebnih podatkov s pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov:

Upravljavec: Družba Harvest Metallis d.o.o., Dunajska cesta 190, 1000 Ljubljana

Kontaktni podatki:

-telefonska številka: 030 664 422

-www.harvestmetallis.si/stran/politika-zasebnosti

-e-naslov: info@harvestmetallis.si

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov:

Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, lahko s pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov stopijo v stik glede vseh vprašanj, povezanih z obdelavo njihovih osebnih podatkov in uresničevanjem njihovih pravic na podlagi veljavnih predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Kontaktni podatki:

-telefonska številka: 030 664 422

-e-naslov: info@harvestmetallis.si

2. Nameni in pravni temelji obdelave osebnih podatkov

a) prodaja in nakup zlata: Družba Harvest Metallis osebne podatke strank obdeluje v okviru in za namen prodaje in nakupa zlata.

b) zakonski temelj: Družba Harvest Metallis obdeluje osebne podatke posameznikov tudi na podlagi:

Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1);

Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-2) za namen posredovanja osebnih podatkov posameznikov, ki zapadejo v obveznost poročanja Uradu RS za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma; mednarodnih pogodb, kot je izvajanje dogovora FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act oziroma Zakon o spoštovanju davčnih predpisov v zvezi z računi v tujini), za namen posredovanja osebnih podatkov zavezancev za davek v ZDA Finančni upravi RS; na podlagi drugih mednarodnih pogodb, predpisov EU ter nacionalnih zakonov, ki terjajo od družbe Harvest Metallis, da v določenih primerih posreduje osebne podatke posameznikov državnim organom in drugim upravljavcem za izpolnjevanje njihovih zakonskih obveznosti ali pristojnosti.

c) privolitvena izjava: Družba Harvest Metallis v določenih primerih zaproša svoje stranke in druge posameznike za podajo privolitev v obdelavo njihovih osebnih podatkov za namen neposrednega trženja, vključno z obveščanjem o njim prilagojenih ponudbah. V teh primerih obdelava osebnih podatkov poteka v okviru s posameznikovo izjavo dopuščenega obsega osebnih podatkov, namena in dogovorjenih kanalov obveščanja, vse do preklica takšne privolitve. Veljavno privolitev v obdelavo osebnih podatkov lahko poda le oseba, starejša od 15 let, sicer mora z obdelavo osebnih podatkov otroka soglašati starš oziroma skrbnik.

d) zakoniti interes: Zakoniti interes družbe kot upravljavca osebnih podatkov predstavlja pravno podlago za obdelavo, če ne prevlada nad interesi ter temeljnimi pravicami in svoboščinami posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo. Ob tem družba Harvest Metallis na podlagi skrbne ocene upošteva razumna pričakovanja posameznika v zvezi z obdelavo osebnih podatkov. Družba Harvest Metallis na osnovi zakonitega interesa obdeluje osebne podatke tudi za namen odkrivanja in preprečevanja goljufij, poskusov goljufij in drugih protipravnih dejanj (npr. zmanjševanje tveganj vdorov na njeno spletno stran), za namene izvajanja analiz osebnih podatkov za obvladovanje poslovnega tveganja ter za statistične obdelave, namenjene pripravi poročil.

e) obdelava piškotkov: Piškotki so majhne datoteke, ki se prenesejo na računalnik uporabnika ob obisku spletne strani družbe Harvest Metallis. Običajno se uporabljajo za delovanje bistvenih elementov spletne strani in izboljšanju uporabnikove izkušnje. Piškotki so lahko shranjeni le za čas trajanja ene seje ali pa dlje. Ob naslednjem obisku spletne strani lahko le ta ponovno pridobi informacije iz že shranjenega piškotka na uporabnikovem računalniku in ga tako identificira, vendar kljub temu piškotki ne vsebujejo osebnih podatkov in ne dajejo dostopa do računalnika.

Informacije o uporabi piškotkov so dostopne na http://www.harvestmetallis.si/piskotki/.

3. Uporabniki osebnih podatkov in morebiten prenos v tretje države

Poleg družbe Harvest Metallis (njenih zaposlenih) osebne podatke po naših navodilih ter v našem imenu in za naš račun obdelujejo tudi naši pogodbeni obdelovalci, ki sodelujejo z družbo Harvest Metallis z eno izmed oblik pogodbenega razmerja. Družbi Harvest Metallis nudijo tehnično podporo pri obdelavi osebnih podatkov. V nekaterih primerih z našimi pogodbenimi partnerji v skladu z določili GDPR nastopamo kot skupni upravljavci osebnih podatkov, saj skupaj določamo namene in pogoje obdelave vaših osebnih podatkov. Družba Harvest Metallis lahko posamezne aktivnosti pri obdelavi osebnih podatkov za namene izvajanja prodaje in nakupa zlata zaupa tudi obdelovalcem in upravljavcem zunaj območja držav članic Evropske unije in Evropskega gospodarskega prostora (EGP), pri čemer jamči, da bo tudi v teh primerih zagotovljen enak nivo varstva osebnih podatkov, kot če bi obdelavo izvajala sama, in bodo spoštovane vse zahteve predpisov, ki se nanašajo na prenos osebnih podatkov v tretje države.

4. Pravice posameznika

Če imate kakršnakoli vprašanja v zvezi z našo politiko zasebnosti ali obdelavo vaših osebnih podatkov, se obrnete na nas tako, da nam pišete na naslov: Harvest Metallis d.o.o., Dunajska cesta 190, 1000 Ljubljana ali na e-naslov: info@harvestmetallis.si, ali to storite po telefonu na številki 030 664 422. Na vaše vprašanje vam bomo odgovorili pisno in v skladu s predpisi.

Za zagotovitev poštene in pregledne obdelave osebnih podatkov lahko posameznik, katerega osebni podatki se obdelujejo, s pisno zahtevo kadarkoli:

  • zahteva dostop do svojih osebnih podatkov in pridobi informacije v skladu s členom 15 GDPR,
  • zahteva dopolnitev ali popravek svojih osebnih podatkov, če so ti nepopolni ali netočni,
  • zahteva omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov,
  • ugovarja obdelavi podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim ter
  • zahteva prenos podatkov.

Posameznik lahko dane privolitve v obdelavo osebnih podatkov (za enega ali več določenih namenov) kadarkoli trajno ali začasno, v celoti ali delno prekliče, in sicer s pisno zahtevo poslano na naslov: Harvest Metallis d.o.o., Dunajska cesta 190, 1000 Ljubljana ali na e-naslov: info@harvestmetallis.si. Prav tako lahko na enak način izrazi svojo voljo glede kanalov, po katerih poteka obveščanje. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS, če meni, da se njegovi osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

5. Hramba osebnih podatkov

Družba Harvest Metallis bo obdelovala osebne podatke le v obsegu, ki je potreben za uresničevanje namenov obdelave in dokler bo to potrebno za dosego zasledovanega cilja, če so pridobljeni na podlagi privolitve, pa zgolj v okviru danih privolitev.

Družba Harvest Metallis osebne podatke, ki jih obdeluje na podlagi veljavne zakonodaje, hrani še deset let od poteka zadnjega strankinega nakupa ali prodaje. Enako velja za obdelavo teh podatkov v družbah, ki so jim bili osebni podatki posredovani za isti namen. Ostali osebni podatki se obdelujejo do izpolnitve namena, za katerega so bili zbrani oziroma v okviru zastaralnih rokov za obveznosti, ki bi lahko izvirale iz obdelave teh osebnih podatkov.


Harvest Metallis d.o.o.