Splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji uporabe spletne strani družbe Harvest Metallis d.o.o.

1. Pomen izrazov

Ponudnik: Ponudnik in lastnik spletne strani in portala harvestmetallis.si (v nadaljevanju: spletna stran) je družba Harvest Metallis d.o.o.
Uporabnik: vsakdo, ki obišče oziroma uporablja spletno stran harvestmetallis.si; registriran ali neregistriran obiskovalec spletne strani.

2. Splošni pogoji uporabe spletne strani

Uporabnik se z uporabo te spletne strani strinja z vsemi določbami teh Splošnih pogojev. Splošni pogoji veljajo za vsakogar, ki obišče spletno stran, vse njene sestavne dele in podstrani. Ponudnik si pridržuje pravico do sprememb ali dopolnitev teh Splošnih pogojev kadarkoli, brez predhodnega obvestila. Šteje se, da se uporabnik strinja s spremenjenimi Splošnimi pogoji, če še naprej uporablja spletno stran ponudnika.

V kolikor se določeni pogoji teh Splošnih pogojev in sklenjene pogodbe med ponudnikom in uporabnikom razlikujejo, se uporablja vsebina pogodbe.

Uporabnik se zavezuje, da bo pri dostopu in uporabi spletne strani upošteval vsa navodila in pravila uporabe dana s strani ponudnika, da bo spletno stran uporabljal skladno z njenim namenom ter da spletne strani oziroma storitev ponudnika ne bo izrabljal v komercialne, nelegalne ali kakršnekoli druge namene, kot tiste, ki so določeni v teh Splošnih pogojih ali drugih navodilih, danih s strani ponudnika. Pri uporabi spletne strani se je dolžan vzdržati vseh dejanj, s katerimi bi posegel v pravice ponudnika ali tretjih oseb oziroma bi ponudniku ali tretjim osebam povzročile škodo.

V primeru uporabnikovega nespoštovanja določb predhodnega odstavka ima ponudnik pravico, da mu brez predhodnega opozorila izbriše oziroma onemogoči uporabniški račun.

Ponudnik si pridržuje pravico, da lahko spremeni uporabniško geslo na način, da bo uporabnik še naprej nemoteno uporabljal storitve.

Podatki o ponudniku
Družba: Harvest Metallis d.o.o.
Naslov: Dunajska cesta 190, 1000 Ljubljana
DŠ: 60128925
Matična številka: 8677212000
E-naslov: info@harvestmetallis.si
Telefonska številka: 030 664 422
Vpis v sodni register: dne 09.07.2020, opr. št. 2020/21739, Okrožno sodišče v Ljubljani 
Ustanovitveni kapital:
7.500,00 eur

Transakcijski račun: SI56 3000 0002 9592 117 odprt pri N Banka d.d.

3. Dostopnost spletne strani

Spletna stran je dostopna vse dni v tednu, 24 ur na dan. Ponudnik ima pravico do krajših ustavitev dostopa do spletne strani zaradi tehničnih razlogov (vzdrževanje) ali do ustavitev dostopa iz kateregakoli drugega razloga.
Ponudnik ne more zagotavljati dostopnosti strani v primeru izpada
omrežja ponudnika telekomunikacijskih storitev, drugih izpadih in prekinitvah (izpad električne energije, ...) ter višje sile.

4. Odgovornost uporabnika

Uporabnik ne sme registrirati drugih oseb, za kar jamči s polno odškodninsko odgovornostjo. Prav tako ni dovoljeno prijaviti drugih oseb ali jih pooblastiti oziroma kakorkoli drugače preusmeriti svojega uporabniškega računa.

Za posledice napačne uporabe in neznanja uporabnika je odgovoren izključno uporabnik in ne ponudnik.

5. Omejitev odgovornosti

Ponudnik si prizadeva za točnost in ažurnost podatkov in vsebin, ki so objavljene na spletni strani. Objavljeni podatki in vsebina so izključno informativne narave in na njihovi podlagi ne morejo nastati nobene obveznosti ali pravice, niti jih ni mogoče uporabiti v postopku uveljavljanja ali dokazovanja morebitnih pravic ali zahtevkov. Ponudnik ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi jo uporabnik kakorkoli utrpel zaradi uporabe spletne strani oziroma zaradi objavljenih vsebin v kakršnikoli obliki.

Pred izvedbo nakupa ali prodaje oziroma sprejetjem naložbene odločitve se uporabniku svetuje, da se pred samim dejanjem posvetuje s strokovnjaki, ki delujejo pri ponudniku. Z dodatnimi informacijami in mnenji, danimi na podlagi uporabnikovih želja, potreb in izpolnjenega vprašalnika preko spletne strani, bo le ta lahko sprejel premišljeno naložbeno odločitev. Končna naložbena odločitev je na strani uporabnika in sam odgovarja za posledice te odločitve. Nobena informacija, katerekoli vrste, dana s strani ponudnika ali njegovih pogodbenih partnerjev, se ne more upoštevati kot ponudba ali priporočilo za nakup oziroma prodajo. Ponudnik ne odgovarja za izgubo, ki bi jo morebiti utrpel uporabnik.

Ponudnik ne odgovarja za morebitno nastalo škodo zaradi nedelovanja spletne strani oziroma nedostopnosti spletne strani iz kateregakoli razloga navedenega v določbi Dostopnost spletne strani v teh Splošnih pogojih.

Ponudnik ali katerakoli druga oseba, pravna ali fizična, ki je sodelovala oziroma sodeluje pri izdelavi spletne strani ali pri pripravi in vnosu vseh vrst podatkov in vsebin spletne strani, ne odgovarja za nikakršno škodo nastalo uporabniku kot posledica uporabe spletne strani oziroma njene vsebine.

Ponudnik ne prevzema odgovornosti za morebitni virus, ki bi se k uporabniku prenesel s spletne strani, in morebitne okvare strojne ali programske opreme uporabnika.

Ponudnik lahko na spletni strani napoti uporabnike na druge spletne strani, katere niso v lasti in upravljanju ponudnika. Z obiskom take spletne strani se mora uporabnik zavedati, da imajo te strani svoj lastni sistem varovanja zasebnosti podatkov, pogoje uporabe spletne strani ali druga dana navodila. Ponudnik ne prevzema nikakršne odgovornosti za te spletne strani, njihovo vsebino in pravilnost delovanja.

Ponudnik ima pravico, da lahko spletno stran spremeni kadarkoli, na kakršenkoli način in brez predhodnega obvestila. Za morebitne posledice teh sprememb, v kakršnikoli obliki, ponudnik ne prevzema nikakršne odgovornosti.

6. Avtorske pravice

Spletna stran ponudnika in vse njene vsebine so stvar avtorske zaščite kot tudi zaščite drugih oblik intelektualne lastnine skladno z veljavno zakonodajo.

Uporabnik mora prejeti obvezno vnaprejšnje pisno soglasje ponudnika oziroma imetnika pravic, če želi uporabiti poimenovanje produktov in vsebin, ki jih je objavil ponudnik. Ohraniti se morajo vse označbe

avtorskih pravic in drugih pravic intelektualne lastnine ter druga morebitna obvestila. Vsi znaki, vsa poimenovanja produktov, tudi tista, ki niso registrirana kot znamke, so zaščitena v skladu z avtorskim pravom. Citiranje vsebin spletne strani ali ustvarjanje povezav do nje ni dovoljeno na spletnih straneh z nezakonito ali nemoralno vsebino. Če ponudnik zahteva, da se citirana vsebina oziroma povezava do spletne strani odstrani, je uporabnik oziroma lastnik te spletne strani to dolžan nemudoma storiti.

Kršenje določbe Avtorske pravice iz teh Splošnih pogojev lahko predstavlja kaznivo dejanje, za kar uporabnik nosi vso odgovornost in posledice teh kršitev.

7. Končne določbe

Uporabnik z vstopom na spletno stran in nadaljnjo uporabo njenih vsebin, ne glede na njeno obliko (besedilo, slika, audio ali video vsebina), potrjuje, da pristaja na Splošne pogoje in se z njimi strinja.

Vse morebitne spore iz naslova teh Splošnih pogojev in uporabe spletne strani bosta ponudnik in uporabnik reševala sporazumno, v primeru, da to ne bo možno, pa je za reševanje njunih medsebojnih sporov pristojno sodišče v Ljubljani.

Splošni pogoji veljajo od 09.07.2020 do njihovega preklica oziroma do objave novih.